Chế độ xem hiện tại
Nhà lãnh đạo tương lai/kt0909
162,500 ₫
Sách thường mua cùng
Cốt lõi về lãnh đạo: Phát triển phẩm chất lãnh đạo từ lý thuyết đến thực hành/kt0909
130,000 ₫
FUTUREPROOF - 15 nhân tố quyết định tương lai của doanh nghiệp/kt0909
110,500 ₫
Hiệu suất đỉnh cao/kt0909
84,500 ₫
Nhà quản lý linh hoạt/kt0909
162,500 ₫
Thời kỳ hậu Corona: Luôn có cơ hội trong khủng hoảng/kt0909
182,000 ₫
Đắc nhân tâm cho nhà quản lý/kt0909
71,500 ₫
Đổi mới từ cốt lõi, Thay đổi để dẫn đầu/kt0909
97,500 ₫